TSK personeline ilişkin kanun teklifinin 28 maddesi geçti: Komutan, general ve amiralleri soruşturmada yetkili mercilerin son rütbeleri esas alınacak

Teklifin görüşmelerine, 11 Haziran Salıdevam edilecek

TSK personeline ilişkin kanun teklifinin 28 maddesi geçti: Komutan, general ve amiralleri soruşturmada yetkili mercilerin son rütbeleri esas alınacak
Yayınlama: 07.06.2024
0
A+
A-
TBMM Genel Konseyi’nde 28 unsuru kabul edilen TSK çalışanına ilişkin kanun teklifine göre, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında yürütülen süreçlerde soruşturma müsaadesi vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve misyonları esas alınacak.

Hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 st içinde hakim onayına sunulması kaidesiyle ünite amirinin yazılı buyruğuyla tedbire araması yapılabilecek. Milli Savunma Bakanlığının müfettiş takımlarına askeri kaynaktan atama yapılabilecek.
 
Terör örgütleriyle eylem birliği içinde olduğu, bu örgütlere yardım ettiği, kamu fırsat ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullandığı yahut kullandırdığı, bu örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen uzman erbaşların kontratları feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.
 
Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak imtihanlarla ilgili her türlü açıklama, müracaat ve imtihan sonuçlarının adaylara duyurulması, Bakanlığın internet sayfasından yapılacak.


TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci kısmındaki 28 madde kabul edildi.

Kabul edilen unsurlara göre, Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanun’a, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda madde ekleniyor.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılacak.

Özel bütçeli yönetimler ile diğer kamu yönetimlerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe ünitesinin tahsilat hesabına yatırılacak. Yerli ve yabancı gerçek ve hukukî bireylerin talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedelleri Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe ünitesinin tahsilat hesabına ödenecek.

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili kararlar kapsamında yürütülen süreçlerde soruşturma müsaadesi vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve vazifeleri esas alınacak.

Tebligat Kanunu’na eklenen kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kişi ya da kurumlara yapılacak bildirim sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Buna göre, KKTC’de konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kişi ya da kurumlara yapılacak tebligatlar, yasa kararlarına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin istihdam ettiği ya da hizmet alımı suretiyle çalıştırdığı işçi ya da memur vasıtasıyla yapılacak.

TSK İç Hizmet Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Düzenleme, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda da değişiklik yapıyor.

Buna göre, TSK işçisinin kimlik, görev ya da fliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, mecmua, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması ya da açıklanması yasaklanıyor.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan değişikle, bireylerin özel hayatının korunmasını isteme hakkı kapsamında hukuksal güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 st içinde hakim onayına sunulması kuralıyla askeri birlik komutanı, askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı ya da birim amirinin yazılı buyruğu üzerine tehlikenin ya da suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla tedbire araması yapılabilecek.

İlave ücret olarak kıymetlendirilmeyen muadil ilaç fark fiyatı ve optik fark fiyatı, tıbbi cihaz/malzeme için Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanan meblağın üzerindeki fiyat farkları, SGK tarafından belli adet ve müddetlerde karşılanan sağlık hizmetleri için oluşan fark fiyatları, erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içerisinde belirlenecek yol ve asıllar çerçevesinde ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Kıyı Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili kararı uyarınca sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edenlerin tedavileri mühletince ödenmesi gereken yol fiyatları ve gündelikleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Kıyı Güvenlik Komutanlığının bütçesinden ödenecek.

Terhislerini müteakip tedavisine devam olunacakların hastanelere sevkleri, yerleşim yerlerindeki ya da yerleşim yerlerine en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanacak.

TSK çalışanının eğitim hayatına yönelik düzenlemeler

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’ndaki “Silahlı Kuvvetler hesabına” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına” şeklinde değiştirilerek, fakülte ya da yüksekokulların akademik öğretim programını muvaffakiyetle tamamlayarak diploma alan öğrencilerin mezuniyet tarihleri ile teğmen olarak nasbedildikleri tarih arasında geçen mühlete ilişkin uygulamada doğan tereddütleri gidermek gayesiyle teğmenliğe nasıp tarihi mezuniyet tarihi olarak düzenleniyor.

Eğitimde muvaffakiyet gösteren hukuk sınıfı subayların, yalnızca hukuk hizmetleri takımlarına değil, Milli Savunma Bakanlığınca ihtiyaç duyulan tüm hukuk sınıfı subay takımlarına atanabilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.

TSK’dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan ya da ilişiği kesilen subay ve astsubaylar, “TSK’da görev yapamaz” şeklinde sağlık raporu alanlarla görev malulü olarak TSK’dan ayrılanlar hariç, her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan tahsil, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını ödemeleri, ayrıyeten Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun ilgili kararında düzenlenen “disiplinsizliği alışkanlık haline getirme” fiilini işleyerek çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak yasal faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecek.

Yurt dışına tahsil, staj, kurs benzeri nedenlerle giden subay ve astsubaylar için bu müddetlerin toplamda 6 ayı geçmesi halinde, yükümlülüklerinin bu müddetin 2 katı kadar uzatılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Lakin pilotların mesleksel olarak almak zorunda oldukları harbe hazırlığın devamı niteliğinde olan simülatör eğitim müddetleri karar kapsamı dışında bırakıldı.

Milli Savunma Bakanlığının müfettiş kadrolarına atama

Askeralma Kanunu ile statüler arasına “yedek astsubay” statüsü eklendi. Kararla, astsubay adaylarına temel eğitim mühletince ödenecek harçlık meblağı, uzman onbaşı mşı yerine en alt astsubay rütbesi olan astsubay astçavuş mşı olarak belli oldu.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığının müfettiş takımlarına askeri kaynaktan atama yapılabilecek.

Giriş sınavı, mülakat şeklinde 5 kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak. Teftiş Kurulu Başkanı sınav kurulunun başkanı olacak. Sınav kurulunun iki üyesi Bakanlıktaki ünite amirleri ortasından diğer iki üyesi ise müfettişler ortasından Bakan tarafından belirlenecek. Ayrıca müfettişler ortasından aynı adapla iki yedek üye belirlenecek.

Giriş imtihanına Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu üst subay (binbaşı, yarbay, albay) rütbesinde bulunanlar başvurabilecek. Giriş imtihanına müracaat yeri, formu, kaideleri, istenecek evrak ve beyanlar, son müracaat tarihi, imtihanın yapılış formu, yeri, vakti ve atama yapılacak takım sayısı, imtihana çağrılacak aday sayısı ile diğer konular imtihan tarihinden en az 45 gün önce Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

Başvuruda bulunanların sicil notunun yüzde 70’i, takdirname ya da muvaffakiyet dokümanları ile cezalarının yüzde 25’i, yabancı lisan notunun yüzde 5’i dikkate alınacak.

Alınacak müfettiş sayısının en fazla 4 katı aday imtihana çağrılacak.

Giriş imtihanında adaylar, düzenlemede belirlenen istikametlerden farklı başka puan verilerek değerlendirilecek.

Giriş imtihanında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek. Sınav kurulu başkan ve üyelerince her bir adaya başka farklı puan verilecek ve bu puanların aritmetik ortalaması adayın giriş sınavı puanını oluşturacak. Bu puanlar tutanağa geçirilecek. Giriş imtihanında 70 ve üzeri puan alan adaylar, puanı en yüksek adaydan başlanarak muvaffakiyet sırasına göre sıralanacak ve atama yapılacak takım sayısı kadar aday belirlenecek. Adayların başarı sırası belirlenirken giriş sınavı puanının eşit olması halinde kıdemi yüksek olan adaya öncelik tanınacak. Giriş imtihanında 70 ve üzeri puan almak atama yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecek. Giriş imtihanında muvaffakiyet gösterenler, bu sınavdaki muvaffakiyet sırasına göre müfettişliğe atanacak.

Müfettiş takımlarına atanan subaylar, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut kararlar çercevesinde almaya devam edecek. Bunların müfettişlikte geçen hizmetleri subaylıkta geçmiş sayılacak.

Bu unsurun uygulanmasına ilişkin imtihana müract biçimi, müracaatta bulunanların müractlarının kıymetlendirilmesi ile diğer konular, Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

Tazminatlar

Kanun yürürlüğe girmeden önce yurt dışına tahsil, staj, kurs, ihtisas ya da görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gönderilen işçi hakkında yükümlülük sürelerinin hesaplanmasında yurt dışında 6 aydan kısa geçirilen mühletler, yükümlülük müddetinin uzatılmasında dikkate alınmayacak.

Yeniden pilot subay nasbedilenlerden yükümlülük müddetini tamamlayarak ayrılanlara bilfiil icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ek tazminatları verilebilecek, muvazzaf pilot subay olarak göreve devam etmek isteyenlerin uçuş tazminatı hak edişi konusunda emsalleriyle benzer kararlara tabi tutulacak.

Buna göre, pilotlar için belirlenen yükümlülük müddetini tamamlayarak TSK’dan ayrılanlara, mahsup uygulaması da dahil bu karar çerçevesinde tabi oldukları son hizmet yılının başlangıcıyla ayrıldıkları tarih arasındaki devirde 80 ste kadar uçulan mühletler için toptan ödeme, toplamda 120 sti geçmemek üzere 80 stin üzerinde uçulan müddetler bakımından ise her uçuş sti için uçuş tazminatının yüzde 14’ü oranında ayrıyeten ek tazminat ödenecek.

Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun’a eklenen karara göre, fakülte ya da yüksekokullarda tahsil gören askeri öğrenciler, tahsil gördükleri bölümleri/programları ya da okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek ya da yatay geçiş yapamayacak.

Fakültelerde ya da yüksekokullarda tahsil gören öğrencilerden, sağlık nedenleri dışında ilişikleri kesilenlere, ilgili masraflarının yarısıyla bunlara denk gelen faizleri hariç devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için yasal faizi ile birlikte hesaplanacak meblağın iki katı ödettirilecek.

Fakültelerde ya da yüksekokullarda tahsil gören öğrencilerden yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu kaybedenler ile askeri öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair disiplin heyetlerince haklarında karar verilerek askeri öğrencilikten çıkarılanlara, karara göre hesaplanacak tazminat ölçüsünün 4 katı ödeme yaptırılacak.

Askeri öğrencilerden; askeri eğitim-öğretim kurumları ile yurt içinde ve yurt dışında fakülte ve yüksekokullarda tahsil görenler; lisans ve önlisans düzeyinde birinci sınıfın temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını 2 katı olarak; fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokullarından mezun olup da subay ya da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren subay ya da astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde kendilerine yapılan masrafları ödeyerek istifa edebilecek.

Yapılan hesaplamada ilgili sarfiyatların yarısı ile bunlara denk gelen faizleri hariç, masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için yasal faiziyle hesaplanacak. İntibak eğitimi sırasında yapılan masraflar ödemeye dahil edilmeyecek. İntibak eğitimi sırasında yapılan tedavi masrafları ile vefat edenlerin cenaze masrafları devletçe karşılanacak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu fırsat ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan yahut kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların mukaveleleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen birinci kısmındaki hususlara göre, Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak imtihanlarla ilgili her türlü açıklama, müracaat ve imtihan sonuçlarının adaylara duyurulması, Bakanlığın internet sitesinden yapılacak, internet sitesindeki duyurular adaylara bildiri kararında olacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, bireylerin özel hayatının korunmasını isteme kapsamında türel güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 st içinde hakim onayına sunulması kaidesi ile birlik kumandanının ya da kurum amirinin yazılı buyruğu üzerine tehlikenin ya da suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla kıyı güvenlik hizmet binaları ve eklentileri ile yüzer ögelerinde, jandarma hizmet binaları ve eklentilerinde askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstü, özel kağıtları ve eşyaları aranabilecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na eklenen unsurla, özel kanunlarında yer alan kararlar gizli kalmak üzere, tatbikat ya da eğitim için silahaltına alınan yedek çalışana, askeri kurumlarına katıldıkları tarihten itibaren silahaltında bulundukları sürece, varsa bağlı bulundukları kurum ya da kuruluşlardan aldıkları aylık, ücret ve diğer mali haklar da dikkate alınarak muvazzaf emsallerine ilgili mevzuat mucibince yapılan ödeme meblağları toplamını geçmemek kaydıyla ödeme yapılabilecek. Buna ilişkin adap ve asıllar cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu’ndaki değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunun her türlü ihtiyacı döner sermaye kapsamı dışında yürütülecek. İşçi ve askeri öğrenci temin fliyetleri ise Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarz ve temeller çerçevesinde döner sermaye kapsamında yürütülecek.

Öte yandan, düzenlemede yer alan kamulaştırmalara ilişkin iki madde, teklif metninden çıkarıldı.

Teklifin birinci kısmında yer alan 28 unsurun kabul edilmesinin akabinde TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi. Aranın akabinde Komitenin yerini almaması üzerine Karaca, birleşimi 11 Haziran Salı günü st 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.